Κατ’ ελάχιστον μία φορά το έτος ο Φορέας Λειτουργίας της Thinc θα ανακοινώνει τον αριθμό των επιχειρηματικών ομάδων που θα μπορούν να φιλοξενηθούν στο χώρο, καθώς και τα θεματικά πεδία ενδιαφέροντος, για τα οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.
Για να συμμετάσχετε και να «επιταχύνετε» την ιδέα σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε 4 απλά βήματα.
Η Θερμοκοιτίδα θα φιλοξενεί συνολικά 24 επιχειρηματικές ομάδες – επιχειρήσεις ανά έτος. Η παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας διακρίνεται σε 3 διαδοχικά στάδια

Στάδιο Α :Entry Level (1ο - 3ο μήνα)

Στο στάδιο αυτό θα γίνεται η διαμόρφωση των ρόλων των μελών της ομάδας, θα γίνεται η εξοικείωση με επιχειρηματικούς όρους και πρακτικές, καθώς θα υλοποιείται η τελική διαμόρφωση της ιδέας.

Στάδιο Β: Pre seed level (3ο - 6ο μήνα)

Το στάδιο αυτό θα δρα ως επιταχυντής για τις επωφελούμενες ομάδες. Θα πραγματοποιείται η ωρίμανση των ιδεών των ομάδων, η δικτύωση καθώς και μια έρευνα αγοράς.

Στάδιο Γ: Seed level (6ο - 9ο μήνα)

Στο στάδιο αυτό θα υλοποιείται η δημιουργία της εταιρείας, η κατοχύρωση των πνευματικών της δικαιωμάτων, καθώς και η έναρξη αναζήτησης χρηματοδότησης από δυνητικούς επενδυτές.

Στάδιο Δ: Έξοδος ωφελούμενων επιχειρήσεων από την Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων

Βασική επιδίωξη της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων είναι η κατάλληλη προετοιμασία των επιχειρηματικών ομάδων και η έξοδος αυτών στην αγορά.
Χρονοδιάγραμμα Incubator
Συνολική Διάρκεια: 1 έτος

1ος Χρόνος

Τους πρώτους μήνες κάθε φάσης, οι ομάδες θα περνάνε εκπαίδευση, ενώ, κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, οι ομάδες θα περνάνε workshops και θα δέχονται συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Στρατηγικής, Λειτουργίας, Χρηματοδοτήσεων, Νομικών, Λογιστικών, Marketing και Εθελοντών.

Η διαδικασία αξιολόγησης της Thinc βασίζεται στην αξιοκρατία και σε αντικειμενικά εργαλεία και κριτήρια.

A. On/off criteria
Οι υποψήφιες επιχειρηματικές ομάδες πρέπει να:

 • Αποτελούνται από 2 εώς 5 άτομα
 •  Καταθέσουν ένα πλήρες ολοκληρωμένη φόρμα συμμετοχής

B. Business Plan
C. Business Group
D. Σχέδιο Εφαρμογής
E. Συνέντευξη

Η Thinc είναι ανοιχτή σε όλους, όσον αφορά την ικανότητα εργασίας, τον πληθυσμό, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την έκφραση φύλου, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Φοιτητές και απόφοιτοι των τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και των λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
 • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να συμμετάσχουν σε συνεργατικό σχήμα – ομάδα Θερμοκοιτιαζόμενων.
 • Υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Α.Μ.Θ και επιθυμούν αν δημιουργήσουν συνεργατικό σχηματισμό με φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Δ.Π.Θ., για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να δημιουργήσουν νέα νομική μορφή.
 • Άνεργοι πτυχιούχοι, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Α.Μ.Θ, που θα επιθυμούν να δημιουργήσουν συνεργατικό σχηματισμό με άλλα μέλη κοινωνικά ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., οι οποίοι θα διαθέτουν μια αξιόλογη και καινοτόμο ιδέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Thinc εκτείνεται σε διάφορα τμήματα και περιοχές.

Πέραν των ανωτέρω ομάδων, τονίζεται πως οποιοσδήποτε πολίτης ή ομάδα πολιτών, που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., έχει δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων του Δ.Π.Θ., ασχέτως οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών και λοιπών χαρακτηριστικών. Η ένταξη ενός ενδιαφερόμενου ή μιας ομάδας ενδιαφερόμενων αξιολογείται επί μηδενικής βάσης λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια, τεκμηριώνοντας τον ανοικτό χαρακτήρα της δομής και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων.

Η συνολική λειτουργία της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων, οι επιμέρους δράσεις, οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των υπό ένταξη επιχειρηματικών ομάδων έχουν σχεδιαστεί μετά από ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3, της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 καθώς και δεδομένα που προκύπτουν από λοιπές μελέτες (κλαδικά στοιχεία, τομείς που προσελκύουν νέους επιχειρηματίες, εξαγωγικές δραστηριότητες κ.α.). Κοινός παρονομαστής όλων των στοιχείων αυτών είναι η στόχευση στην δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα μπορούν να αναπτύξουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους, ίδιους ή παρεχόμενους από την θερμοκοιτίδα, με σκοπό την εδραίωσή τους στην περιφερειακή, εθνική ή διεθνή αγορά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι κλαδικοί τομείς που εστιάζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός της θερμοκοιτίδας, που έχουν επιλεγεί, κατά προτεραιότητα και όχι περιοριστικά, είναι οι εξής:

 • Εφαρμογή καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε διάφορους κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας - Εφαρμογές ολοκληρωμένων συστημάτων μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος επιχειρήσεων και αστικών εγκαταστάσεων.
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Μεταφορές – Logistics
 • Υλικά – κατασκευές
 • Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες
Accordion Content

Αυτό που χρειάζεστε για να επιταχύνετε τις ιδέες σας!